Публічний договір (оферта) про надання послуг

 

Цей документ (далі – “Оферта”) є офіційною, публічною пропозицією Фізичної особи-підприємця ФОП Корнелюк Сергій Іванович, що діє на підставі Виписки 2004 4800 0000 0001 709 від 15.09.2020, іменований надалі «Виконавець» укласти договір (далі – “Договір”) на вказаних нижче умовах.

Під компанією «Seiger IT» розуміється Фізична особа-підприємець Корнелюк Сергій Іванович. Реквізити безпосереднього постачальника послуг (сторони укладеного договору) фіксуються у виставленому рахунку, електронному інвойсі або чеку.

Пропозиція до підписання договору адресована необмеженому колу осіб (далі – “Замовник”). Відносини сторін регулюються цим договором і положеннями законодавства України.


  

1. Основне положення Договору

1.1. Ця умова Договору розміщена на веб-сайті Виконавця та доступна для ознайомлення та прийняття всіх умов Договору Замовником.

1.2. Замовник – фізична чи юридична особа, яка отримує від Виконавця Послуги за цим Договором.

1.3. Послуги – список послуг Виконавця, які наведені на веб-сайті https://seigerit.com

1.4. Акцепт Договору – ознайомлення та повна, безумовна та беззастережна згода Замовника з умовами та вимогами, визначеними у Договорі. З моменту акцепту Договір між Виконавцем та Замовником визнається укладеним та узгодженим, а його умови підлягають обов'язковому виконанню Сторонами.

1.5. Надалі за текстом Договору Замовник та Виконавець також називаються разом Сторони, а кожен окремо Сторона.


2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є надання Послуг Замовнику Виконавцем на певних умовах, зазначених у Договорі.

2.2. За цим Договором, Послуги надаються Виконавцем особисто або через треті особи, за дії яких Виконавець відповідає так само, як і за свої.

2.3. Послуги Виконавцем надаються лише після отримання від Замовника передплати у розмірі 50% від загальної вартості Послуг.

2.4. Всі деталі Послуг Сторони можуть додатково узгодити за допомогою електронної пошти та месенджерів (telegram, viber, whatsApp та ін.)


3. Порядок укладання Договору

3.1. Акцепт Замовник здійснює після ознайомлення з умовами Договору, розміщеними на сайті Виконавця, шляхом надання згоди та ознайомлення з умовами Договору та здійснення попередньої оплати Замовником Послуг Виконавця відповідно до пункту 2.3. та пунктом 4.1. Справжньої угоди.

3.2. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту акцепту та є дійсним протягом усього терміну отримання Послуг або до моменту розірвання (на підставі, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України). Термін акцепту не обмежений.

3.3. Укладання Договору означає, що Замовник ознайомився з порядком та правилами надання Послуг та приймає всі умови зазначеного Договору.


4. Порядок оплати Послуг

4.1. Оплата Послуг Замовником Виконавцю здійснюється передоплатою у розмірі 50% загальної вартості Послуг, а решта оплати здійснюється в день фактичного надання послуг у розмірі 50% загальної вартості Послуг.

4.2. Оплата Послуг Замовником здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця у грошовій одиниці України (гривні).

 

5. Обов'язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов'язаний до початку надання Послуг, надати Замовнику Цей Договір шляхом публікації на веб-сайті Виконавця, а також своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати Послуги Замовнику.

5.2. Виконавець має право:
  а) у разі невиконання Замовником своїх грошових зобов'язань перед Виконавцем, не надавати Послуги;
  б) у зв'язку з форс-мажорними обставинами, частково чи повністю призупинити надання Послуг за неможливості їх виконання;
  в) виправляти безоплатно усі виявлені помилки у наданих Послугах на вимогу Замовника, зроблені з вини Виконавця.


6. Обов'язки Замовника

6.1. Замовник зобов'язаний дотримуватись умов цього Договору, надавати достовірні персональні дані та відомості (при заповненні Заявки для надання Послуг), а також відповідати Виконавцю на будь-які повідомлення протягом 24 годин (з дати направлення Замовнику повідомлення) за допомогою електронної пошти та месенджерів (telegram , viber, whatsApp та ін.)

6.2. Замовник має право користуватися Послугами та вимагати від Виконавця виконання всіх умов цього Договору.


7. Відповідальність сторін

7.1. У разі виникнення збитків у Замовника у разі відмови від надання Послуг відповідно до вимог цього Договору, Виконавець відповідальності не несе.

7.2. Якщо Замовник неправильно вказав персональні дані, то Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, які зазнали внаслідок дій через неправильну ідентифікацію Замовника.

7.3. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України з урахуванням умов цього Договору.

7.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили, подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені та які неможливо запобігти).

7.5. У разі порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору.


8. Зміни чи розірвання Договору

8.1. Виконавець в односторонньому порядку має право вносити зміни до Договіру шляхом публікації змін на веб-сайті Виконавця. Усі зміни набирають чинності з моменту публікації.

8.2. Договір може бути розірваний Виконавцем або Замовником в односторонньому порядку, з повідомленням письмово за допомогою електронної пошти та месенджерів (telegram, viber, whatsApp та ін.) з причин, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.


9. Спірні рішення

9.1. Усі розбіжності та суперечки, що виникли через повне або часткове невиконання зобов'язань цього Договору, вирішуються шляхом переговорів у письмовому зверненні однієї із Сторін до іншої.


10. Інші умови

10.1. Будь-які питання та пропозиції, які не врегульовані цим Договором, Сторони зобов'язуються вирішувати за допомогою норм чинного законодавства України.

10.2. Замовник надає Виконавцю згоду на обробку своїх персональних даних, внесених до оголошення та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних контрагентів, шляхом підписання цього Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297- VI.


11. Реквізити Виконавця

ФОП Корнелюк Сергій Іванович. Ідентифікаційний код: 3041813535

Запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2004 4800 0000 0001 709 від 15.09.2020.

By continuing to use this site, you are agreeing to the use of cookies.

Privacy Policy